2

Meiro Koizumi, Battlelands, Installation view at White Rainbow, London, 2018
© Meiro Koizumi. Courtesy White Rainbow, London
Photography: Damian Griffiths