6

Meiro Koizumi, Sleeping Boy, 2015.
Sculpture, Plaster
© Meiro Koizumi. Courtesy White Rainbow, London
Photography: Damian Griffiths