7

Meiro Koizumi, Sleeping Boy, 2015
© Meiro Koizumi. Courtesy White Rainbow, London
Photography: Damian Griffiths