Taro_Izumi4

Installation view of “←contact” at Take Ninagawa, Tokyo, 2017

© Taro Izumi, courtesy of Take Ninagawa, Tokyo
Photo by Kei Okano